Výberová bibliografia

TAJTÁK, Ladislav. Východoslovenské vysťahovalectvo do prvej svetovej vojny. In Nové obzory, 1961, roč. 3, s. 42 – 57.

TAJTÁK, Ladislav. Pereselenňa ukrajinciv Schidnoj Slovaččyny do 1918 r. In Dukľja, 1961, roč. 9, č. 4, 97 – 10.

HALAGA, Ondrej Richard – TAJTÁK, Ladislav – SEDLÁK, Imrich – OLŠAVSKÝ, J. Sabinov a okolie. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo 1962.

TAJTÁK, Ladislav. Dvortsákovo separatistické hnutie a maďarská iredenta. In Príspevky k dejinám východného Slovenska. Bratislava : VSAV, 1964, s. 248 – 269.

TAJTÁK, Ladislav. K otázke vydávania učebníc vo východslovenskom nárečí. In Nové obzory, 1964, roč. 6, s. 43 – 57.

LAZAR, Ervín – TAJTÁK, Ladislav. Kultúrny život: literatúra. In Sedlák, Imrich (ed.). Dejiny Prešova 2.  Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1965, s. 86 – 94.

TAJTÁK, Ladislav. Naša zastava, nástroj politiky maďarských vládnucich tried. In Nové obzory, 1966, roč. 8, s. 78 – 107.

TAJTÁK, Ladislav. Úsilie maďarských vládnucích tried o udržanie Slovenska v rámci Maďarska roku 1918. In Historický časopis, 1966, roč. 14, č.4, s. 552 – 584.

TAJTÁK, Ladislav. Spoločenské a národnostné pomery na východnom Slovensku v 19. a začiatkom 20. storočia. In Sedlák, Imrich (ed.). Prešovské kolégium v slovenských dejinách. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 69 – 75.

TAJTÁK, Ladislav. K otázke vymedzenia oblasti východného Slovenska a špecifiky jeho vývoja. In Němec, Zdeněk. (ed.). Kolokvium k otázkam vymedzenia východoslovenskej priemyselnej oblasti. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 116 – 125.

TAJTÁK, Ladislav.  Spoločenské a národnostné pomery na východnom Slovensku v 19. a začiatkom 20. storočia. In Sedlák, Imrich (ed.). Prešovské kolégium v slovenských dejinách. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 69 – 72.

TAJTÁK, Ladislav. Revolučné prejavy ľudu na východnom Slovensku za pripojenie k ČSR v roku 1918. In Nové obzory, 1968, roč. 10, s. 75 – 118.

TAJTÁK, Ladislav. K začiatkom Amerikánsko-slovenských novín. In Počiatky slovenskej emigrácie do USA. Česká a slovenská robotnícka emigrácia do USA v období I. Internacionály. Bratislava : VSAV, 1970, s. 186 – 196.

TAJTÁK, Ladislav. Maďarské snahy o riešenie slovenskej otázky v rokoch 1918 – 1919. In Varsik, Branislav (ed.). Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Historica 22. Bratislava 1971, s. 209 – 220.

TAJTÁK, Ladislav. Robotnícke hnutie na východnom Slovensku začiatkom 20. storočia. In Bajcura, Ivan (ed.). KSČ a východné Slovensko. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1971, s. 7 – 29.

TAJTÁK, Ladislav. Národnodemokratická revolúcia na Východnom Slovensku v roku 1918.Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972.

TAJTÁK, Ladislav. Počiatky socialistického hnutia v Prešove. K 70. výročiu založenia robotníckeho vzdelávacieho spolku v Prešove. In Nové obzory, 1972, roč. 14, s. 45 – 61.

TAJTÁK, Ladislav. Vývin názorov na historické postavenie východného Slovenska. In  Sedlák, Imrich (ed.). Východné Slovensko v dejinách slovenskej literatúry. Martin : Matica slovenská, 1972, s. 17 – 25.

TAJTÁK, Ladislav. Východoslovenské mestá v období priemyselnej revolúcie. In Historický časopis, 1973, roč. 21,  č. 2, s. 231 – 241.

TAJTÁK, Ladislav. K problematike vývoja východoslovenských miest v období nástupu kapitalizmu. In Vlastivedný časopis, 1973, roč. 22, s. 64 – 69.

TAJTÁK, Ladislav. Priemyselná revolúcia na Slovensku a jej sociálne dôsledky. In Historický časopis, 1974, roč. 22, č. 3, s. 347 – 367.

KOKUĽA, Andrej – LUKÁČ, Andrej – TAJTÁK, Ladislav (eds.).Dejiny Bardejova. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1975.

TAJTÁK, Ladislav. Slovenské vysťahovalectvo a migrácia v rokoch 1900-1914. In Historický časopis, 1975, roč. 23, č. 3, s. 377 – 415.

TAJTÁK, Ladislav. Slovenská historiografia obdobia zvýšeného národnostného útlaku. In Historický časopis, 1976, roč. 24, č. 1 – 2, s. 153 – 187.

TAJTÁK, Ladislav. K niektorým otázkam slovenskej historiografie v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 19. storočia a historické práce Jonáša Záborského. In Rakús, Stanislav (ed.). Biografické štúdie 8. Martin : Matica slovenská – Biografický ústav 1978, s. 166 – 186.

TAJTÁK, Ladislav. Účasť gemerských baníkov v zápase o založenie samostatnej odborovej organizácie. In Obzor Gemera, roč. 9, č. 4, s. 282 – 298.

TAJTÁK, Ladislav.(ed.). Dejiny Rožňavy I. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1978.

TAJTÁK, Ladislav.(ed.). Dejiny Rožňavy II.  Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1978.

TAJTÁK, Ladislav. 20 rokov Nových obzorov a ďalšie úlohy spoločenských vied. In Nové obzory, 1978, roč. 20, s. 12 – 16.

TAJTÁK, Ladislav. Počiatky robotníckej tlače v Košiciach. In Historica Carpatica, 1978, roč, 8. s. 95 – 118.

TAJTÁK, Ladislav. Slovak Emigration and Migration in the Years 1900 – 1914. In Studia Historica Slovaca, 1978, roč. 9, s. 43 – 86.

TAJTÁK, Ladislav. K niektorým otázkam odborového hnutia začiatkom 20. storočia a zápas baníkov o založenie samostatnej odborovej organizácie so zreteľom na východné Slovensko. In Historica Carpatica, 1979, roč. 10, s. 129 – 161.

TAJTÁK, Ladislav. Charakter SRR a jej medzinárodné súvislosti. In Klimko, Jozef (ed.). Slovenská republika rád. Bratislava : Pravda, 1979, s. 158 – 177.

TAJTÁK, Ladislav. Vývin, pohyb a štrukturálne zmeny obyvateľstva na Slovensku v predvojnovom období (1900 – 1914). In Historický časopis, 1980, roč. 28, č. 4, s. 497 – 530.

TAJTÁK, Ladislav. Hospodársko-spoločenské a sociálne pomery Humenského okresu v období uhorské- ho kapitalizmu. In Guzej, Juraj (ed.). Príspevky k dejinám KSČ v Humenskom okrese. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo pre Okresné vlastivedné múzeum v Humennom, 1981, s. 11 – 42.

TAJTÁK, Ladislav. Vývoj robotníckeho hnutia na Slovensku na začiatku 20. storočia. In Historický časopis, 1981, roč. 29, č. 6, s. 828 – 864.

TAJTÁK, Ladislav (ed.). Dejiny Trebišova. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1982.

TAJTÁK, Ladislav. Východoslovenské roľnícke povstanie, jeho príčiny, priebeh a dôsledky. In Šulc, Viliam (ed.). Roľnícke povstanie 1831. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1984, s. 11 – 28.

TAJTÁK, Ladislav. První živelné boje a organizace slovenského proletariátu na Slovensku. Podmínky a zvláštnosti rozvoje odborových organizací na Slovensku. In Přehled dejín československého odborového hnutí. Praha : Práce, 1984, s. 50 – 55.

TAJTÁK, Ladislav Odborové hnutí v Uhrách a zejména na Slovensku v období nástupu imperialismu do roku 1917. In Přehled dejín československéhoodborového hnutí. Praha : Práce, 1984, s. 113 – 140.

TAJTÁK, Ladislav Vývin a triedno-sociálna štruktúra obyvateľstva východného Slovenska začiatkom 20. storočia. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Safarikanae. Spoločenskovedný zborník. História. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984, s. 48 – 74.

TAJTÁK, Ladislav K niektorým otázkam vývinu miest na Slovensku v období uhorského kapitalizmu. In: Vývoj správy miest na Slovensku. Zost. Richard Marsina. Martin : Osveta, 1984, s. 167 – 177.

TAJTÁK, Ladislav. Vznik oblastných organizácií Sociálnodemokratickej strany Uhorska na Slovensku a jej organizačný vývin. In Historický časopis, 1986, roč. č. 6, s. 851 – 884.

TAJTÁK, Ladislav. Hutnictví železa na Slovensku v procese průmyslové revoluce. In Dějiny hutníctví železa v Československu 2.Praha : ČSAV, 1986, s. 81 – 93, 11 – 113.

TAJTÁK, Ladislav. Hutnictví železa na Slovensku. Charakteristika železárskeho a banského průmyslu od 80. let do r. 1918. In Dějiny hutníctví železa v Československu 2.Praha : ČSAV 1986, s. 197 – 209.

TAJTÁK, Ladislav. Vznik Robotníckeho vzdelávacieho spolku v Košiciach. In Historica Carpatica 18. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1987, s. 141 – 161.

TAJTÁK, Ladislav. Tri hlavné historické tendencie v strednej Európe v rokoch 1917 – 1919. In Historický časopis, 1988, roč. 36, č. 3, s. 437 – 443.

TAJTÁK, Ladislav. K otázke ľavicovej opozície v uhorskej a slovenskej sociálnej demokracii a vzniku tzv. Hornouhorskej sociálnodemokratickej strany. In Historický časopis, 1988, roč. 36, č. 4, s. 561 – 595.

TAJTÁK, Ladislav. Prvý pokus o nastolenie diktatúry proletariátu a Gemer-Malohont. In Obzor Gemera, 1989, roč. 20, č. 2, s. 69 – 73.

TAJTÁK, Ladislav. Slovak emigration: its causes and consequences. In Puskás, Julianna (ed.). Overseas Migration from East-Central and Southeastern Europe 1880 – 1940. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1990, s. 74 – 89.

TAJTÁK, Ladislav. K jazykovej otázke slovenských vysťahovalcov v Amerike. In Bielik, František – Claude, Baláž (eds.). Zahraniční Slováci a materinský jazyk. Zborník príspevkov z vedeckého sympózia k 125. výročiu založenia Matice slovenskej. Martin : Matica slovenská, 1990, s. 261 – 266.

TAJTÁK, Ladislav. K otázkam hodnotenia dejín robotníckeho a sociálnodemokratického hnutia v našej historiografii. In Historický časopis, 1991, roč. 39, č. 4 – 5, s. 476 – 481.

TAJTÁK, Ladislav. Vznik Československa a východné Slovensko. Prešov : Metodické centrum, 1992.

TAJTÁK, Ladislav. Roľnícke povstanie roku 1831. In Michnovič, Imrich (ed.). Dejiny Vranova nad Topľou. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo pre Mestský úrad Vranov nad Topľou, 1992, s. 117 – 120.

TAJTÁK, Ladislav. Vranov a okolie v rokoch 1848 – 1918. In Michnovič, Imrich (ed.). Dejiny Vranova nad Topľou. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo pre Mestský úrad Vranov nad Topľou, 1992, s. 121 – 144.

TAJTÁK, Ladislav. K otázke vplyvu protestantizmu na vznik kapitalizmu. In Otčenáš, Michal – Kónya, Peter (eds.).  Jakub Jakobeus život, dielo a doba. Zborník príspevkov zo seminára venovaného 400. výročiu narodenia Jakuba Jakobea, ktorý sa konal v Prešove 5. decembra 1991. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Katedra dejín a archivníctva, 1993, s. 110 – 114.

TAJTÁK, Ladislav. Zdravotnícke zákonodarstvo Uhorska v 19. storočí. In Švorc, Peter (ed.). MUDr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Zborník z medzinárodnej konferencie.Prešov – Bratislava – Wien : Universum pre Katedru dejín a archivníctva FF UPJŠ Prešov, 1993, s. 50 – 58.

TAJTÁK, Ladislav. K niektorým otázkam dejín židov na SlovenskuIn Jurová, Anna – Šalamon, Pavol (eds.). Košice a deportácie Židov v roku 1944. Zborník príspevkov z odborného seminára k 50. výročiu deportácií z Košíc 19. máj 1994Košice – Bratislava :  Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied – Oddelenie židovskej kultúry Slovenského národného múzea, 1994, s. 52 – 61.

TAJTÁK, Ladislav. Začiatky krízy obuvníckej malovýroby a odborového hnutia košických obuvníckých robotníkov In Historica Carpatica, 1994, roč. 23-24, s. 61 – 75.

TAJTÁK, Ladislav. Slovenská republika a Vatikán. In Gál, Jozef (ed.). Zborník z  celoslovenskej konferencie učiteľov o vyučovaní dejepisu. Banská Bystrica : Metodické centrum,1995, s. 41 – 48.

TAJTÁK, Ladislav. Spiš a vznik Československa. In Švorc, Peter (ed.). Spiš v kontinuite času. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov – Bratislava – Wien: FF UPJŠ Košice – Österreichisches Ost-und Südosteuropa Institut Wien, 1995, s. 154 – 165.

TAJTÁK, Ladislav. K niektorým otázkam dejín robotníckeho hnutia na Slovensku do roku 1918. In Historický časopis, 1995, roč. 43, č. 4, s. 723 – 742.

TAJTÁK, Ladislav. K otázke vzniku Slovenskej republiky rád. In Deák, Ladislav (ed.). Slovensko a Maďarsko v rokoch 1918-1920. Zborník referátov z konferencie v Michalovciach 14. – 15. 6. 1994. Martin : Matica slovenská, 1995, s. 80 – 90.

TAJTÁK, Ladislav. Prínos D. Rapanta vo výskume východoslovenského sedliackeho povstania v roku 1831. In Marsina, Richard (ed.). Historik Daniel Rapant. Život a dielo (1897 – 1988 – 1997). Martin – Bratislava : Matica slovenská – Slovenský historický ústav Matice slovenskej 1998 s. 168 – 180.

TAJTÁK, Ladislav. Regionálne osobitosti slovenskej spoločnosti za 1. svetovej vojny (1914 – 1918). In Podrimavský, Milan – Kováč, Dušan (eds.). Slovensko na začiatku 20. storočia (Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby). Zborník štúdií.Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999.

TAJTÁK, Ladislav. Aktivity provládnej orientácie v slovenskom prostredí v kontexte slovenských emancipačných úsilí. In Podrimavský, Milan – Kováč, Dušan (eds.). Slovensko na začiatku 20. storočia (Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby). Zborník štúdií.Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999.

TAJTÁK, Ladislav. Revolučné roky 1848/1849 a 1918 v historickom oblúku a so zreteľom na východné Slovensko. In Švorc, Peter – Harbuľová, Ľubica (eds.). Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848 – 1918. Zborník venovaný Prof. PhDr. Michalovi Danilákovi, CSc. k jeho 65. narodeninám.Prešov : Universum, 1999, s. 76 – 86.

TAJTÁK, Ladislav. K niektorým otázkam interpretácie revolučných rokov 1848 – 1849 na Slovensku. In Historický časopis, 2000, roč.48, č. 1, s. 113 – 130.

TAJTÁK, Ladislav.Východné SIovensko ako regionálny fenomén. In Historický časopis, 2001, roč. 49, č. 2, s. 307 – 329.

TAJTÁK, Ladislav. Východné Slovensko ako malý región v malej politike. In Švorc, Peter – Danilák, Michal – Heppner, Harald (eds.). Veľká politika a malé regióny - malé regióny vo veľkej politike, veľká politika v malých regiónoch. Karpatský priestor v medzivojnovom období (1918 – 1939). Prešov, Graz : Universum, 2002, s. 215 – 219.

TAJTÁK, Ladislav. Hurbanovskí dobrovoľníci - národné vojsko? In História. Revue o dejinách spoločnosti,2002, č. 2, s. 38.

TAJTÁK, Ladislav. Národnouvedomovací proces na východnom Slovensku v druhej polovici 19. storočia. In Bobák, Ján (ed.). Na ceste k štátnej samostatnosti. Martin : Matica slovenská, 2002, s. 79 – 93.

TAJTÁK, Ladislav. K niektorým otázkam hodnotenia revolúcie 1848/1849 na Slovensku. In Historický časopis, 2002, č. 50, s. 43 – 48.

TAJTÁK, Ladislav.  K niektorým otázkam národnotvorného procesu v zemplínskej stolici v období 1848-1918. In Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku. Zborník referátov z II. odborného seminára konaného dňa 25.októbra 2001 v Trebišove. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v  Nitre a Vlastivedné múzeum v Trebišove, 2002.

TAJTÁK, Ladislav.Vplyv geografického prostredia na historický vývin východného Slovenska. In Geotur 2002. Košice : Technická univerzita, Fakulta BERG, 2002, s. 53 – 57.

TAJTÁK, Ladislav – LUKÁČ, Marián.  Dejiny Slovenska – učebné texty pre študijný odbor Cestovný ruch - krajinná geopropagácia.Košice : Technická univerzita, 2003.

TAJTÁK, Ladislav. Separatistické a dezintegračné tendencie na Slovensku v 19. a 20. storočí. In Acta historica Neosoliensia, 2005, č. 8, s.113 – 118.

TAJTÁK, Ladislav. K niektorým otázkam regionálnych dejín na Slovensku. InHistorický časopis, 2007, roč. 55, č. 1, s. 104 – 106.

TAJTÁK, Ladislav. K otázke historicko-geografického obrazu východoslovenského regiónu. In Geographia Cassoviensis, 2007, roč. 1, s. 181 – 184.

TAJTÁK, Ladislav. K otázke postavenia slovenských katolíkov v Uhorsku a v USA (1880 – 1918). In Švorc, Peter – Harbuľová, Ľubica – Schwarz, Karl (eds.). Cirkvi a národy strednej Európy (1800 – 1950). Prešov – Wien : Universum, 2008, s. 241 – 247.

TAJTÁK, Ladislav. K počiatkom slovenskej historickej geografie: vedecký prínos Františka Bokesa. In Geographia Cassoviensis, 2008, roč. 2, č. 1, s. 181 – 183.

TAJTÁK, Ladislav.Americkí Slováci a slovenské národné hnutie do rozpadu monarchie. In Slováci v zahraničí 25: zborník Krajanského múzea Matice slovenskej. Martin : Matica slovenská, 2008, s. 22 – 34.

TAJTÁK, Ladislav.Povstanie Františka II. Rákociho v slovenských dejinách. In Kovačka, Miloš – Augustínová, Eva (eds.). Memorialis – historický spis slovenských stolíc. Martin : Slovenská národná knižnica, 2008, s. 12 – 20.

TAJTÁK, Ladislav. Poznámky k historickým otázkam v diele Ondreja R. Halagu. Východoslovenský slovník I – II. In Historický časopis, 2010, roč. 58, č. 1, s. 123 – 134.

TAJTÁK, Ladislav.Muzeálna slovenská spoločnosť a východné Slovensko. In Košice - inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta 2012, s. 29-33.

TAJTÁK, Ladislav. Poznámky k fenoménu asimilácie so zreteľom na východoslovenské mestá. In Švorc, Peter – Heppner, Harald. Veľká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 – 1929). Prešov, Graz : Universum, 2012.

TAJTÁK, Ladislav. Poznámky k dvom publikáciám s didaktickým obsahom. In Historický zborník, 2012, roč. 23, č. 1/2, s. 153-157.

TAJTÁK, Ladislav. Košice v období uhorského kapitalizmu. In Hajduová, Mária – Bartoš, Martin (eds.). Košice v súradniciach európskych dejín. Košice : Mesto Košice a Archív mesta Košice, 2014, s. 318 – 329.

TAJTÁK, Ladislav. Národnostná otázka v životnom diele Sándora Máraiho. In Historický zborník: vedecký časopis o slovenských národných dejinách,2015, roč. 25, č. 1, s. 92 – 99.

TAJTÁK, Ladislav. Historický obraz Šariša v slovenskej a maďarskej dobovej historiografii a spisbe. In Domenová, Marcela – Magdoško, Drahoslav (eds.). Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy a poznatky. Prešov – Košice : Universum,  2015, s. 29 – 36.

TAJTÁK, Ladislav. Marmarošskosihotský schizmatický proces roku 1914 v svetle slovensko-rusínskych vzťahov v slovenskej a maďarskej historiografii. In Kapitoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919-1945 : venované životnému jubileu 80. narodeninám Dr.h.c. prof. PhDr. Michala Daniláka, CSc.Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015 s. 50-59.

TAJTÁK, Ladislav. Poznámky k dielu: Peter Kónya a kol.: Dejiny Uhorska (1000-1918). In Historický časopis, roč. 65, č. 4, 2017.

TAJTÁK, Ladislav. Moja cesta k histórii. In Švorc, Peter (ed.). Východné Slovensko vo vzťahu centra a periférie.  Prešov : UNIVERSUM-EU, 2018.

TOP