Pramene a literatúra

Archív mesta Košice: fond Ondrej Halaga

Archív Prešovskej univerzity v Prešove, registratúrne stredisko: osobný spis a návrh na vymenovanie Ladislava Tajtáka za profesora

Archív Rozhlasu a televízie Slovenska: relácia Encyklopédia spravodlivých Ladislav Tajták, relácia Portréty – Ladislav Tajták – profesor histórie

Archív Univerzity Komenského v Bratislave: fond Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave – oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Literárny archív Slovenskej národnej knižnice v Martine

Slovenský národný archív v Bratislave: fond Sčítanie ľudu 1930

Súkromná zbierka rodiny Tajtákovcov

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Štátny archív v Košiciach: fondy Jozef Výrostko, Michal Potemra, Štefan Eliáš, Štefan Butkovič, Emil Petách, Maďarské kráľovské štátne gymnázium s vyučovacou rečou slovenskou v Košiciach, Miestna organizácia Strany slovenskej národnej jednoty v Košiciach, Svojina, Zbierka fotografií a fotonegatívov, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Štátny archív v Prešove: Zbierka fotografií

Univerzitná knižnica v Bratislave

USC Shoah Foundation: interview code 19573, rozhovor s Tiborom Mikušom 4. 9. 1996

Ústav pamäti národa, Oddelenie audiovizuálnej tvorby: Databáza oral history, rozhovor s L. Tajtákom z 19. 5. 2011

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied: fond Slovenská historická spoločnosť

BOJKOVÁ, Alžbeta. Košice a ich učitelia – učitelia a ich Košice medzi dvoma svetovými vojnami. In FEDORČÁK Peter – FOGELOVÁ, Patrícia (eds.). Cassovia Docta. Osobnosti vedy a školstva. Košice : UPJŠ, 2018

DUHAJOVÁ, Zuzka. Slovenská  jednota v boji proti fašizmu. In Otázky žurnalistiky, Martin : MS, 1965

ĎURIŠIN, Martin. 50 rokov Inštitútu histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Rozhovor s historikom – univ. prof. PhDr. Ladislavom Tajtákom, CSc. In Dejiny, 2010, č. 1. Dostupné na internete: <http://dejiny.unipo.sk/Dejiny_1_2010.pdf>.

HALAGA, Ondrej R. Austroslavizmus, uhroslavizmus a východoslovenské národné uvedomenie. In Svojina, 1949, roč. 3, č. 3-5

HALAGA, Ondrej R. Odraz exkluzivity vládnucej triedy v spisovnom jazyku. In Svojina, 1949, roč. 3, č. 2

HALAGA, Ondrej R. Príspevok k revolučným zvratom na východnom Slovensku v dobe vznikania ČSR. In Historica Carpatica, 1974, roč. 5

HALAGA, Ondrej R. Východoslovenský slovník I. – II.Košice; Prešov : Universum, 2002

OTČENÁŠOVÁ Slávka – ŠUTAJ Štefan. K životu a tvorbe profesora Ladislava Tajtáka pri príležitosti jeho významného jubilea. In ŠUTAJ, Štefan (ed.). Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii. Acta Historiae Cassoviensis 4/2016. Košice : UPJŠ, 2016

POTEMRA, Michal. Kultúrny život v Košiciach v rokoch 1938 – 1945. Tematická bibliografia I. Košice : ŠVK, 1985

POTEMRA, Michal. Kultúrny život Slovákov na južnom Slovensku v rokoch 1938 – 1945. Košice : ŠVK, 1993

SEDLÁK, Imrich. Východné Slovensko v letokruhoch národa. Martin : Matica slovenská, 2012

TAJTÁK, Ladislav. K začiatkom Amerikánsko-Slovenských Novín. In Začiatky českej a slovenskej emigrácie do USA. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1970

TAJTÁK, Ladislav. Národnodemokratická revolúcia na východnom Slovensku v roku 1918. Bratislava : SPN, 1972

TAJTÁK, Ladislav. Poznámky k historickým otázkam v diele Ondreja R. Halagu Východoslovenský slovník I. – II. Košice; Prešov : Universum, 2002. In Historický časopis, 2010, roč. 58, č. 1

TAJTÁK, Ladislav. Východné Slovensko ako regionálny fenomén. In Historický časopis, 2001, roč. 49, č. 2

TILKOVSZKY, Loránt. Južné Slovensko v rokoch 1938–1945. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1972

TOP