Profesor

LADISLAV TAJTÁK

(1921 – 2020)

sedemdesiat rokov

v službách histórie

O výstave

Dejiny tvoria ľudia. O profesorovi Ladislavovi Tajtákovi to platí hneď dvojnásobne. Svoj dlhý a naplnený pracovný život venoval ako vedec kultivovaniu historickej vedy a ako vysokoškolský pedagóg vzdelávaniu študentov histórie. Dejiny však tvoril aj inak – ako aktér. Vďaka poznaniu jeho životného príbehu, ako jedného z mnohých a pritom takého individuálneho, sa dnes v učebniciach dejepisu či knihách o najnovších  dejinách Slovenska dočítame, že medzivojnové demokratické Československo vytvorilo priestor na sociálnu emancipáciu chudobných, že za slovenského štátu žili ľudia, ktorí dokázali nezištne pomáhať rasovo perzekvovaným alebo že predsa len bolo možné odolávať tlaku komunistickej Štátnej bezpečnosti a zachovať si vysokú mieru osobnej morálnej integrity.

Sté výročie narodenia Ladislava Tajtáka sa stalo podnetom na prípravu výstavy, ktorá má ambíciu predstaviť verejnosti významného košického rodáka a jednu zo zakladateľských osobností Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pri zrode myšlienky a prvých krokoch bol aj samotný jubilant. Jeho náhly odchod sa stal pre organizátorov motiváciou, aby napriek nepriaznivej epidemickej situácii výstavu verejnosti sprístupnili, najprv online a následne aj v účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach.

Výstava, ktorú sa práve chystáte navštíviť, mapuje sto rokov života a sedemdesiat rokov činorodej práce profesora Ladislava Tajtáka prostredníctvom vybraných kapitol. Autori pri koncipovaní výstavy spojili chronologický a tematický princíp, aby v siedmich kapitolách návštevníkom predstavili jednak najdôležitejšie obdobia jubilantovho života formujúce jeho ľudský a odborný profil, a jednak jeho prínos pre historickú vedu v oblasti výskumu, vzdelávania a organizačnej činnosti. Súčasťou výstavy je mimoriadne bohatý obrazový materiál z osobnej pozostalosti a z fondov uložených v slovenských archívoch.

Pri príležitosti sprístupnenia výstavy ďakujú organizátori a autori výstavy príbuzným profesora Ladislava Tajtáka, ktorí okrem láskavého zapožičania fotografického materiálu a osobných vecí celý čas myšlienku výstavy podporovali a poskytovali cenné konzultácie.

Košické roky mladosti

Študentom

v horthyovskom

Maďarsku

Ladislav TAJTÁK

Spravodlivý

medzi národmi

Tajták – historik

Halaga a Tajták

Dve cesty

východoslovenskej

historiografie

Tajták – pedagóg

Na pôde

východoslovenskej

pobočky Slovenskej

historickej spoločnosti

TOP