Košické roky mladosti

Na počiatku 20. storočia boli Košice so 40 000 obyvateľmi druhým najľudnatejším hornouhorským mestom. Sídlo Abovsko-turnianskej župy bolo vtedy známe početným úradníckym stavom a vojenskou posádkou. Zo štatistického hľadiska bolo mesto trojjazyčné, jazykmi príslušníkov stredných a vyšších spoločenských vrstiev boli vo verejnom priestore len maďarčina a nemčina. Priemyselný rozvoj Košíc a okolia napredoval pomaly, predsa však ponúkal pracovné príležitosti pre nemajetných ľudí zblízka i ďaleka. Patrili k nim aj rodičia Ladislava Tajtáka.

Otec Ján Tajták pochádzal zo Šariša, kde pracoval ako poľnohospodársky čeľadník. Matka Mária (Marfa) Novosadová pochádzala z ukrajinsko-poľskej rodiny žijúcej v haličskej obci Riečica, dnes Rzeczyca v Lublinskom vojvodstve pri poľsko-ukrajinských hraniciach. Vysťahovalecká anabáza rodiny Novosadovcov do zámoria sa skončila predčasne v Košiciach v dôsledku podvodných praktík vysťahovaleckých agentov. Po usadení sa v abovskej obci Rozhanovce Mária Novosadová pracovala ako poľnohospodárska nádenníčka.

Výpis rodného a krstného listu Marfy (Márie) Novosadovej, matky Ladislava Tajtáka vydaný Gréckokatolíckym farským úradom v haličskej obci Riečica v roku 1904. (Súkromná zbierka rodiny Tajtákovcov)

S Jánom Tajtákom sa zosobášili v júni 1907. Po svadbe sa presťahovali do Košíc. Mali šesť detí. Ladislav sa narodil ako ich piate dieťa 27. apríla 1921. Obývali vtedy 1-izbový byt na Masarykovej okružnej č. 15. Otca, čiastočného invalida z prvej svetovej vojny, zamestnávalo Riaditeľstvo čs. štátnych dráh ako pomocného robotníka. Praktickú stránku rodinného života mala na starosti matka. Keď pracovala v tabakovej továrni, o deti sa starala jej stará mama.

Výpis rodného listu Ladislava Tajtáka vyhotovený Štátnym matričným úradom v Košiciach v roku 1927. (Súkromná zbierka rodiny Tajtákovcov)
Masarykova okružná, 20. – 30. roky. Priestor s rodinnými domami, kde žili aj Tajtákovci, postihla v 70. rokoch rozsiahla asanácia. (Východoslovenské múzeum v Košiciach, Fond historickej a umeleckej fotografie)

Z iniciatívy matky si Tajtákovci kúpili v polovici 20. rokov na pôžičku dom na Hrnčiarskej ulici č. 35.

Hrnčiarska ulica, pohľad z Vodnej ulice, začiatok 20. storočia. Tajtákovci časť kúpeného domu na Hrnčiarskej č. 35 prenajímali. (Východoslovenské múzeum v Košiciach, Fond historickej a umeleckej fotografie)
Sčítací hárok obyvateľov domu na Hrnčiarskej ulici č. 35 z roku 1930. (Slovenský národný archív, fond Sčítanie ľudu 1930)

Z hodnotových postojov, ktoré získaval mladý Ladislav od rodičov, si v neskoršom období cenil predovšetkým náboženskú a národnostnú toleranciu.

Ján a Mária Tajtákovci v zozname voličov k voľbám do mestského zastupiteľstva Košíc v roku 1931. „Výkladnou skriňou“ československej medzivojnovej demokracie bolo zavedenie všeobecného volebného práva vrátane žien. (Štátny archív v Košiciach, Zbierka dokumentov rozličnej proveniencie)

Napriek malému rodinnému rozpočtu (a rodinnému pôvodu) si Tajtákovci vzdelanie vážili. Stredoškolské štúdium absolvovali obaja Ladislavovi bratia: Ján štátny učiteľský ústav a mladší brat Štefan košickú strednú priemyselnú školu. Ladislav Tajták nadobudol základné a stredoškolské vzdelanie v rodnom meste. V rokoch 1927 – 1932 navštevoval neďalekú III. Štátnu ľudovú školu na Kováčskej ulici.

Žiaci I. triedy štátnej ľudovej školy, školský rok 1927/28, Ladislav Tajták v spodnom rade druhý zľava. (Súkromná zbierka rodiny Tajtákovcov)
Vysvedčenie L. Tajtáka z prvého ročníka ľudovej školy. (Súkromná zbierka rodiny Tajtákovcov)
Žiaci V. triedy štátnej ľudovej školy, školský rok 1931/32, Ladislav Tajták v prednej lavici druhý zľava. (Súkromná zbierka rodiny Tajtákovcov)

Pokračoval na Štátnej meštianskej škole chlapčenskej na Rákocziho okružnej.

Budova chlapčenskej meštianskej školy na Rákocziho okružnej (dnes Moyzesova ulica). (Východoslovenské múzeum v Košiciach, Fond historickej a umeleckej fotografie)
Žiaci III. triedy meštianskej školy, školský rok 1934/35, Ladislav Tajták v hornom rade siedmy sprava. (Súkromná zbierka rodiny Tajtákovcov)
Vysvedčenie L. Tajtáka z druhého ročníka meštianskej školy, školský rok 1933/34.  (Súkromná zbierka rodiny Tajtákovcov)

Od školského roku 1935/36 začal študovať na Štátnej československej reálke na Rumanovej ulici. Tento typ strednej školy orientoval študentov na prax a prípadné pokračovanie v štúdiu na technických vysokých školách. Pod riaditeľským vedením Karla Hlavinku a Jána Beniača škola dosahovala v medzivojnovom období dobrú úroveň.

Vysvedčenie L. Tajtáka zo IV. triedy československej reálky, školský rok 1937/38. (Súkromná zbierka rodiny Tajtákovcov)
Dnešná Poštová ulica, s ktorou je spojené Tajtákovo stredoškolské štúdium, zaznamenala viacero zmien názvov. Na pohľadnici z roku 1907 Pivovarská ulica (Sörház utca). Počas Tajtákovho navštevovania štátnej reálky bola pomenovaná po košickom županovi Jánovi Rumannovi. V rokoch 1938 – 1942 študoval v rovnakej budove na menšinovom gymnáziu na Poštovej ulici, premenovanej na Ulicu Pála Telekiho.

Okrem rodiny a školy formovalo Ladislava Tajtáka výrazne aj spoločenské prostredie, v ktorom vyrastal. Bezproblémové kontakty s rovesníkmi inej národnosti mali okrem tolerantného prístupu k ľuďom ešte ďalší prínos. Základy maďarčiny, nevyhnutnej pre jeho budúcu kariéru historika, si osvojil „na ulici“, obvykle pri futbale, keďže v domácnosti sa týmto jazykom nerozprávalo. Tajták neskôr tieto roky hodnotil tak, že medzivojnové Košice „zložili skúšku demokracie po stránke občianskej, politickej aj národnostnej a kultúrnej“.

Jedným z inšpiračných zdrojov Tajtákovho záujmu o dejiny a zemepis bolo čítanie cestopisných kníh z populárnej edície Země a lidé.

V školskom roku 1938/39 zasiahla do života košickej reálky, ktorú vtedy navštevovalo 542 žiakov, medzinárodná politika. Po Viedenskej arbitráži riaditeľ školy Jozef Trochta prejavil obdivuhodnú akcieschopnosť a uskutočnil zápis žiakov stredných škôl, ktorí mali záujem o výučbu v slovenskom jazyku. Ladislav Tajták spolu so šesťdesiatimi „realistami“ nastúpil do slovenského gymnázia, pričom sídlo novej školy ostalo na pôvodnom mieste. Začalo sa dramatické obdobie, ktoré ho vystavilo ťažkým životným skúškam.

TOP