Michal POTEMRA

(1922 – 2002)

Od septembra 1940 poslucháč práv na budapeštianskej univerzite. Popri štúdiu bol zamestnancom Spolku sv. Vojtecha v Uhorsku, koncom roka 1942 prešiel do redakcie Slovenskej jednoty.
S Bačikom sa podieľal na vypracovaní memoranda o slovenských politických, školských a kultúrnych požiadavkách predloženého ministerskému predsedovi  Miklósovi Kállaymu 6. júla 1942.
V povojnovom období sa ako pracovník Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach vypracoval na poprednú osobnosť slovenskej bibliografie.
V druhej polovici 80. rokov vystupoval ako ostrý kritik Tajtákovho vedenia pobočky Slovenskej historickej spoločnosti.

Výpravy na bratislavské letné univerzity a Dunajský veľtrh znamenali pre slovenských študentov a novinárov riešiť dilemu, či ich účasť bude považovaná za vyjadrenie podpory Tisovmu režimu. Niektorí sa odmietli zúčastňovať, iní pri hraní štátnej hymny za prítomnosti predstaviteľov Slovenskej republiky odmietali dvíhať pravicu. (Štátny archív v Košiciach, fond Michal Potemra)

Cestovný pas M. Potemru z roku 1944. V apríli tohto roka odišiel z redakcie Slovenskej jednoty a pod hrozbou maďarskej vojenskej služby prekročil štátnu hranicu so Slovenskom. Slovenské úrady ho však vykázali späť. (Štátny archív v Košiciach, fond Michal Potemra)

List Ladislava Tajtáka Michalovi Potemrovi písaný zo študijného pobytu v Maďarskom krajinskom archíve v roku 1965. Výskum dejín východného Slovenska vo fondoch centrálnych uhorských inštitúcií patril k štandardnému pracovnému postupu historika Tajtáka. V závere listu sa zmieňuje o pocitoch, ktoré zažíval pri náhodnom náleze zápisníc Matice slovenskej. (Štátny archív v Košiciach, fond Michal Potemra)

Prehľad slovenskej historiografie k obdobiu uhorského kapitalizmu z pera M. Potemru a L. Tajtáka patril k hlavným referátom predneseným na VII. zjazde Slovenskej historickej spoločnosti. Potemra, vtedy v politickej nemilosti komunistických orgánov, bol ako spoluautor príspevku uvedený až po zásahu predsedu Slovenskej historickej spoločnosti Ľudovíta Holotíka. (Štátny archív v Košiciach, fond Štefan Butkovič)

TOP